top of page

מבנה העמותה

בעמותה צוות מוביל המורכב ממנכ"לית שהיא גם המנהלת המקצועית של העמותה, מנהלת תפעול, צוות רכזות מקצועיות אזוריות וכ–40 מנחים ומנחות, חברי העמותה.

הצוות המקצועי של העמותה, המורכב מהצוות הניהולי וממנחי העמותה, מורכב כולו מאנשי מקצוע ותיקים שצברו נסיון רב בתחומי הצדק המאחה והקד"ם על נגזרותיהם השונות ובקבוצות האוכלוסיה השונות.

לעמותה ועד מנהל וועדת ביקורת.

העמותה פועלת בפריסה ארצית ומעניקה שירותיה לכלל האוכלוסיות בחברה הישראלית תוך שימת דגש על הנגשת התהליכים ורגישות תרבותית.

פעילות העמותה מתקיימת, בהתאם לצורך, תוך שיתופי פעולה עם אנשי מקצוע רלוונטיים, מסגרות חינוכיות וטיפוליות, ארגונים ומשרדי ממשלה שונים. בהקשר זה, העמותה שותפה פעילה גם בהליכי חקיקה ותומכת במחקר לקידום  הידע המקצועי בתחום.

עמותת קד"ם הינה הגוף בעל הניסיון הגדול ביותר בתחומי הצדק המאחה והקד"ם בישראל והיא פועלת  להרחבת מתן שירותיה לתחומים וקהלים נוספים.

הצוות שלנו

חברי ועד

מנכ״לית ומנהלת מקצועית

מנהלת תפעול

רכזות מקצועיות

מנחי העמותה

bottom of page