top of page

מאמרים ומחקרים

מאמר של נטלי הדר וטלי גל, המבוסס על עבודת הדוקטורט של נטלי הדר בנושא הסליחה הדיאלוגית שבדקה את הנושא דרך ניתוח של ראיונות עם נפגעות ונפגעים. המאמר מביא את קולם בהקשר של פגיעות מיניות, צרכיהם של נפגעי עבירה, על הסליחה ועל ביטוי צרכי הנפגעות בתהליכי הצד"מ.

מאמר מ-2010, שבהתבסס על ממצאים מהעולם, מציע להפוך את תהליך הקד"ם להליך העיקרי באנגליה לטיפול בעבירות ילדים ונוער- TimeforNewHearing2010UK

מאמר של טלי גל, שפורסם בשנת 2016 בספר "מפגיעה לאיחוי: צדק מאחה ושיח מאחה בישראל"

מחקר הערכה על תכנית קד"ם לנוער עובר חוק בישראל, שנערך ע"י משרד הרווחה, האגף למחקר, תכנון והכשרה ופורסם בשנת 2015.

חוברת של משרד המשפטים האמריקאי - משרד לנפגעי עבירה, שפורסמה בשנת 2000 על משמעויות של תהליכי קד"ם לנפגעי עבירה ועל זכויות נפגעים בארה"ב

מאמר של טלי גל והדר דנציג-רוזנברג שפורסם בשנת 2013 על צדק מאחה לעומת צדק עונשי.

תקציר על הגישות

מאמר של ד"ר דוד גרין, פורסם בשנת 2002

תקציר מאמר שנכתב על ידי טד ווכטל מהמוסד הבינלאומי לשיטות מקרבות בארה"ב.

סקירה על התפתחות תהליכי קד"ם בעולם

מאמר של עזי נבון משנת 2016. פורסם בספר "מפגיעה לאיחוי: צדק מאחה ושיח מאחה בישראל"

סקירה משווה על הליכים חלופיים להליך הפלילי לגבי קטינים. הסקירה הוגשה ב-2008 לועדת חוקה, חוק ומשפט לקראת הדיונים על תיקון החקיקה לחוק הנוער- הליכים חלופיים להליך הפלילי

תהליכי צדק מאחה בעבירות של פגיעה ברשת.

המאמר משווה בין ישראל ובלגיה ומסכם תוצאות מחקר אכותני שבוצע בשנת 2018-2019 שניתח והתבסס על ראיונות עם מנחות של העמותה ותיעודי תהליכים.

מאמר של ורדה רפפורט וליאורה עוזר, שפורסם בשנת 2022, בספר "קטינים בהליך הפלילי".

מחקר משנת 2008 על השפעת תהליכי צדק מאחה על רצידיביזם באנגליה.

מחקר הערכה על תכנית קד"ם לנוער עובר חוק בישראל, שנערך ע"י מכון ברוקדייל ופורסם בשנת 2007.

Handbook לבנייה והפעלה של תהליכי תדק מאחה. פורסם על ידי האו"ם בשנת 2006

תקציר מתורגם של מאמר מאת מייק דולן שפורסם בשנת 1993 על השינויים במערכת המשפט לנוער בניו זילנד בעשורים האחרונים.

מאמר מקיף על גישת הצדק המאחה בתחום המשפט הפלילי, פורסם בשנת 2009

מאמר של לימור סולומון, מתוך הספר "זכויות הילד והמשפט הישראלי", יצא בשנת 2010

תקציר מאמר שנכתב על ידי טד ווכטל מהמוסד הבינלאומי לשיטות מקרבות בארה"ב.

תקציר מסמך של T.H.Minnesota משנת 2006 על כתיבת מכתבי סליחה מנער פוגע לנפגע עברה

תקציר מאמר של Carl D. Schneider על משמעות בקשת סליחה וכוחה של התנצלות בגישור.

bottom of page